Tavoiteohjelma 2021-2024

Vahvan talouden Kangasala

Kangasala jatkaa voimakasta kasvuaan Tampereen kehyskuntana, mikä luo haasteita palvelutarjonnalle ja kuntataloudelle. Kokoomuksen tavoitteena on jatkaa määrätietoisella työllä saavutettua tasapainoisen kuntatalouden tilaa, verorasitusta lisäämättä. Tavoitteemme on menojen hillitseminen harkitusti ja kaupungin tulovirtojen vahvistaminen. Kannatamme edelleen veroprosentin laskemista. Kiinteistöveroprosenttimme on seutukunnallisesti alhainen ja haluamme pitää sen alhaisena. Maltilliset veroprosentit tekevät kaupungistamme vetovoimaisen sekä nykyisille että uusille asukkaille. Vastustamme jatkossakin veroluonteisia maksuja, kuten hulevesimaksua. Hyvä kuntatalous vaatii terveet perusrakenteet sekä toimivan ja vireän elinkeinoelämän. Kokoomus haluaa, että Kangasalla on hyvä työskennellä ja yrittää. Kohotamme kaupunkimme imagoa työnantajamarkkinoilla ja lisäämme täten veto- ja pitovoimaa kaupunkia kohtaan. 

Päätöksenteossa haluamme vahvistaa kaupunkilaisten osallisuutta. Ihmisten kohtaamisissa ideat jalostuvat ja muuttuvat tuotteiksi, palveluiksi ja uudenlaisiksi tavoiksi tehdä asioita. Osallisuuden lisäämisen seurauksena hyvinvointi kasvaa, elämänlaatu paranee sekä tietämys lisääntyy ja leviää. Monialaisten ihmisten erilaiset vahvuudet täydentävät toisiaan, ja yhteistyön lopputulos on enemmän kuin osiensa summa. Kokoomus suhtautuu kielteisesti soteuudistuksen toteutumiseen nykymallissaan. Jos maakuntauudistus toteutuu ja sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle, Kangasalan kaupunkiorganisaatiota on uudistettava ja kevennettävä vastaamaan kaupungin tehtäväkenttää.

Kuva: Risto Ylitie

Sivistynyt ja hyvinvoiva Kangasala

Kokoomuksen tavoitteena on mahdollistaa perheille tilannekohtaisesti parhaiten sopivat varhaiskasvatusmuodot kohtuullisen matkan päästä. Varhaiskasvatus tulee säilyttää laadukkaana, olipa sen toteuttajana yksityinen tai julkinen taho. Kokoomus haluaa taata kaikille kouluissa toimiville terveellisen ja turvallisen kouluympäristön. Koululaisille ja opiskelijoille tulee tarjota modernit ja laadukkaat oppimisympäristöt ja -resurssit. Pyrimme koulukiusaamisen nollatoleranssiin. Varmistamme, että henkilöstöllä on selkeät ja julkituodut toimintamallit kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Koulupudokkaista ja syrjäytymisuhan alla olevista on pidettävä erityistä huolta. Ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen on panostettava. Meidän on varmistettava, ettei yksikään nuori jää ilman apua ja huolehdittava varhaisten tukitoimien riittävyys koko koulupolun ajan. Valtuustoryhmä jätti vuonna 2020 aloitteet koulussa tarjottavasta varhaisen avun mallista nuorten mielenterveysongelmiin sekä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukityömuodon kehittämiseksi. Näiden aloitteiden myötä saimme kaupungin toimintaa tehostettua ja jatkamme edelleen työtä lasten ja nuorten hyväksi. Toisen asteen oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksia parannetaan. Aikomuksena on vahvistaa Kangasalan lukion ja Tredun omaleimaisuutta ja tukea paikkakunnan nuorten mahdollisuutta suorittaa tutkinto omassa kaupungissa. Kokoomus haluaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastamiseen koulupäivien yhteydessä. Tähän tavoitteeseen hyödynnämme myös kolmannen sektorin resursseja. Kulttuuri-, liikunta- ja sivistysmahdollisuuksien tarjonta halutaan varmistaa kaupungissa kaikille iästä ja asumisen sijainnista riippumatta. Haluamme tiedostaa liikunnan ja kulttuurin merkityksen hyvinvoinnin kulmakivenä. Liikuntamahdollisuuksien markkinointiin ja kehittämiseen panostetaan entistä uutterammin, ja myötävaikutetaan koko Kangasalan lähiliikuntapaikkaverkoston säilymiseen. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminnan jäntevöittäminen on asetettava vaalikauden yhdeksi kärkitavoitteeksi. Kaupunkilaisten juoksuttamista luukulta luukulle on vähennettävä, ja digitalisaation mahdollisuudet hyödynnettävä tehokkaasti. Jonotusaikojen pitää olla kohtuulliset – hoitoon on päästävä nopeasti. Kokoomus haluaa taata kaupunkilaisille aidon mahdollisuuden valita eri palveluntarjoajien välillä. Yksityiseltä sektorilta tuttuja digiloikan elementtejä, kuten etäpalveluita, otetaan vaiheittain käyttöön asiakaspalvelun parantamiseksi. Valkeakosken päivystys tulee siirtää Tampereelle. Haluamme kokeilla kiireellisen päivystyksen laajentamista terveyskeskukseen, esimerkiksi viikonloppuisin klo 10-16. Vanhustenhoidon tukimuotoja kehitetään ja ohjausta sekä neuvontaa lisätään. Myös omaishoitajia tuetaan ja tukea pyritään nostamaan. Sosiaalipalveluista tiedottamista parannetaan ja vanhuspalveluiden laadunvarmistustoimenpiteitä tehostetaan.

Kuva: Hanna Majanmaa

Elinvoimainen ja yritysmyönteinen Kangasala

Kokoomus haluaa lisätä kaupungin hankinnoissa oman alueen yritysten hyödyntämistä ja painotusta paikallisuuteen. Otamme käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin ja suhtaudumme myönteisesti rohkeisiinkin työllisyyttä ja kiertotaloutta edistäviin hankkeisiin. Monipuolinen yritystonttitarjonta on varmistettava, sillä se parantaa Kangasalan työpaikkojen omavaraisuutta ja edistää kuntatalouden tukevaa perustaa. Kangasalla tehdään paljon hienoja asioita niin globaalin ympäristönsuojelun kuin paikallisenkin ympäristön eteen. Haluamme luoda uuden kilpailun: Vuoden ympäristöteko Kangasalla. Vuosittain jaettavan ympäristöpalkinnon jakamiseen voidaan kaupungin lisäksi osallistaa paikallista kolmatta sektoria. Maaseudun monimuotoisuudesta ja elinvoimaisuudesta pitää huolehtia. Kokoomus varmistaa, että maaseudun elinvoimaisuutta vahvistetaan ja elinkeinonharjoittamisen edellytykset säilytetään vahvoina. Tavoitteena on luoda aktiivinen yhteistyöverkosto matkailutoimijoiden välille. Haluamme mahdollistaa maatila- ja elämysmatkailun kasvu merkittäväksi teollisuuden alaksi. Luomme työkalut matkailun kasvun mittaamiseksi ja laadimme Kisarannan kehittämisen yleissuunnitelman.

Viihtyisän elinympäristön Kangasala

 

Kaupunkilaisella tulee olla oikeus valita asuinpaikkansa. Tarvitsemme Kangasalla kaikenlaisia asumismuotoja. Tehtävämme on huolehtia monipuolisesta tonttitarjonnasta. Kaupunki myy ja vuokraa tontteja kysyntää seuraten ja mahdollistaa kohtuuhintaisen tonttimaan riittävyyden. Kokoomus kannattaa vahvasti Business Kangasalan ”Lentola lentoon” -projektia. Myös keskustan kehittämistä tulee jatkaa määrätietoisesti – viihtyisä, turvallinen ja hyvin valaistu keskusta vetää kävijöitä puoleensa. Huolehdimme keskustan elinvoimaisuudesta varmistamalla riittävät pysäköintimahdollisuudet. Rantarakentaminen ja vapaa-ajan asunnon muuttaminen pysyvästi asuttavaksi pitää onnistua nykyistä helpommin. Monipuoliset asumisen mahdollisuudet parantavat Kangasalan vetovoimaa. Strategisen osayleiskaavan päivitys on aloitettava valtuustokaudella. Vastustamme tekopohjaveden tuotantoa harjujemme ytimessä Vehoniemessä ja teemme kaikkemme, ettei Tavase-hanketta toteuteta. Vahvistamme monipuolisen liikkumisen mahdollisuuksia. Liikenteen päästöjä aiomme vähentää profiloitumalla sujuvan joukkoliikenteen Kangasalana. Myös jatkossa tulee panostaa tiheisiin joukkoliikenneyhteyksiin ja liityntäpysäköintimahdollisuuksiin. Lähijunaliikenteen käynnistämistä aiotaan edistää olemassa oleville raiteille Aseman, Ruutanan ja Vatialan seisakkeilta. Kokoomus haluaa olla aktiivisesti mukana seuturatikka-hankkeessa. Kaupunki mahdollistaa esimerkiksi yrittäjävetoisesti kaupunkipyörien käyttöönoton seuraavan valtuustokauden aikana. Kangasalla tarvitaan myös yksityisautoilua, josta kaupunkilaisia ei saa rankaista. Emme hyväksy ruuhkamaksujen käyttöönottoa kaupunkiseudulla. Tulemme varmistamaan Kehä 2 -hankkeen etenemisen Ruskosta Lentolaan vaalikauden aikana. Myös Asema-Ruutana -väylän valmistelu aloitetaan. Tällä vahvistetaan Tarastenjärven kiertotalousalueen vetovoimaisuutta.

Kuva: Risto Ylitie

Kulunut vaalikausi on ollut suurten muutosten ja voimakkaan kehittymisen aikaa Kangasalla. Muutuimme kunnasta kaupungiksi, elinkeinotoimemme yhtiöitettiin ja monia suuria hankkeita käynnistyi ja valmistuikin. Olemme tehneet lujasti töitä paremman Kangasalan eteen, joissain asioissa olemme onnistuneet, joissain jäi vielä petrattavaa. Kuntavaaleihin Kokoomus lähtee haastajan asemasta. Laskevien galluplukujen uhkaama suurimman valtuustoryhmän asema säilyy kuitenkin hienojen ehdokkaidemme ansiosta. Näin uskallan luvata.

Tätä tavoiteohjelmaa on valmisteltu useissa palavereissa niin aktiivien, ehdokkaiden, vaalitiimin kuin yhdistyksen hallituksenkin keskuudessa. Kiitos kaikille ohjelman tekoon osallistuneille!

Tästä ohjelmasta voit löytää juuri sinulle mielenkiintoisia sekä ajankohtaisia asioita. Jos olet niistä eri mieltä, niin hyvä. Tule ihmeessä keskustelemaan näistä kanssamme - tai ota yhteyttä kanaviemme kautta.

Jussi Haavisto, pj